Thăng tiến nhờ làm bằng đại học thật

Thăng tiến nhờ làm bằng đại học thật ngay hôm nay

Thăng tiến nhờ làm bằng đại học thật vì Tình hình đoàn kết nội bộ ở một vài nơi vẫn còn bất ổn, nguyên nhân chủ yếu là chưa làm tốt công tác công khai, dân chủ.Công tác thông tin báo cáo vẫn chưa được thực hiện nghiêm ở một số cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục, từ đó dẫn đến một số báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với làm bằng đại học thật tỉnh và các ngành có liên quan cũng không đảm bảo được yêu cầu về mặt thời gian.

Kiến nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A về việc thực hiện công tác phổ cập bậc trung học thì đề nghị các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tiếp tục nỗ lực thực hiện theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và tỉnh.


Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và tỉnh trong việc thực hiện nội dung này.

Bằng đại học thật và xu thế

Về mức thu học phí và khoản thu đầu năm học, giao Phòng Kế hoạch Tài chính sớm tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.Yêu cầu các Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh các hồ sơ, sổ sách đối với công tác chuyên môn và công tác quản lý để tiến hành bàn giao con dấu theo quy định sau khi hoàn tất các thủ tục sáp nhập.

Riêng có sở vật chất trước đây của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vị Thanh nay đã sáp nhập với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thì sau khi Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật chuyển về trụ sở mới thì lãnh đạo.

Call Now Button0969463078