Nên làm bằng đại học thật khi nào

Nên làm bằng đại học thật khi nào cần thiết

Nên làm bằng đại học thật khi nào và Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp, hội nghị của Sở. Bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức của ngành theo phân cấp quản lý thỏa thuận với các huyện, thị xã và thành phố trong việc bổ nhiệm.

Phối hợp với các ngành có liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở soạn thảo, thẩm định và trình tỉnh xem xét quyết định các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.


Tham gia vào các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh khi được Tỉnh Ủy, tỉnh phân công tham gia lãnh đạo hoặc thành viên cấp tỉnh của: Ban An toàn Giao thông tỉnh Hội đồng Nghĩa vụ, quân sự Chương trình Ban Chỉ đạo Xây dựng cum.

Những lưu ý khi làm bằng đại học thật

Tham mưu trực tiếp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp trực tiếp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh và một số Sở, ban, ngành có liên quan.

Phụ trách công tác Đảng Bí thư Đảng ủy, hoạt động của Công đoàn ngành, thanh tra, giáo dục trung học, quản lý cơ sở vật chất an ninh, các phong trào, hội thi liên quan đến lĩnh vực giáo dục trung học, ký một số văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính theo sự ủy nhiệm của Giám đốc.

Call Now Button0969463078