Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ

Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ 2 triệu

Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tiến hành bàn giao và tiếp nhận các trang thiết bị về trụ sở hiện tại theo đúng quy định.Về một số nhiệm vụ trọng tâm đến thời điểm tháng, trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch hoạt động trọng tâm công tác hè năm.Thực hiện tốt việc bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có, xây dựng, nâng cấp tu sửa trường lớp học theo các nguồn kinh phí được cấp và vận động xã hội hóa nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất.


Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục sớm xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó cần quan tâm đến kế hoạch huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp trong dịp tựu trường của năm học mớ, nghiêm túc chấn chỉnh việc dạy thêm, theo tinh thần nội dung Công văn số của Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học.

Lương cao khi xin được việc làm tốt

Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để phục vụ cho tổng kết năm học, đồng thời xây dựng Kế hoạch khai giảng năm học.

Trên đây là các ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường , Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc vào chiều ngày, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo tinh thần thông báo này.

Call Now Button0969463078