Làm bằng đại học giá rẻ có nên làm

Làm bằng đại học giá rẻ có nên làm như hiện nay

Làm bằng đại học giá rẻ có nên làm và nên có Về việc công khai dân chủ, kiểm tra nội bộ. Các trường có quan tâm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ. Về nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trong trường học, các trường có thành lập Ban kiểm tra nội bộ và có xây dựng kế hoạch kiểm tra.


Hồ sơ quản lý cán bộ, viên chức hầu hết các trường thực hiện không đúng quy định: hồ sơ thiếu, sắp xếp không đúng bìa kẹp, không theo thức tự, thiếu khoa học, không thẩm mỹ, không cập nhật thường xuyên hàng năm. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm chưa thống nhất, chưa đúng quy định.

Hiệu trưởng một số trường chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính,Còn sử dụng nguồn kinh phí học bổng của học sinh chi cho một số hoạt động của nhà trường Sử dụng kinh phí dạy thêm, Các trường không thực hiện việc công khai, thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.

Hiện nay nhu cầu làm bằng đại học tăng cao

Quy trình xin chủ trương, vận động Làm bằng đại học giá rẻ các nguồn từ xã hội hóa chưa thực hiện đúng quy định, thiếu kế hoạch, chưa được sự đồng thuận của phụ huynh,Thực hiện quy chế chuyên môn và dạy thêm, học thêm Hầu hết các trường Hiệu trưởng đều giao Làm bằng đại học giá rẻ trách nhiệm cho các Phó hiệu trưởng chuyên môn, thiếu kiểm tra.

Nhiều hoạt động chuyên môn nhà trường còn hạn chế việc tổ chức giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa đầy đủ, hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông nhà trường không thực hiện, công tác tổ chức chuyên đề còn hạn chế HPT Tân Phú có trường chưa thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

Call Now Button0969463078