Nhờ làm bằng đại học giả lương 50 triệu

Những thời gian vừa qua có không ít  những cá nhân chia sẻ trên các trang mạng xã hội Nhờ lương 50 triệu .
Con số này thực sự là có thực hay không chúng ta cần phải xem xét các yếu tố lien quan đến thành tích và khả năng cẩu cá nhân đó.thời gian 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.Đối với trường đạt chuẩn quốc gia.
Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học và UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn. Xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, UBND cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó, Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, UBND cấp huyện trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu UBND cấp xã bổ sung cho hợp lệ, Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp xã. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn bản báo cáo UBND cấp huyện và UBND cấp huyện làm tờ trình đề nghị UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định theo mức độ đó. quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc lam bang dai hoc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp huyện. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, UBND cấp tỉnh trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu UBND cấp huyện bổ sung cho hợp lệ. Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp huyện. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn ở mức độ nào, đoàn kiểm tra cấp tỉnh làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

Nhờ làm bằng đại học giả lương 50 triệu
Kiểm tra các hồ sơ, sổ sách: sổ đăng bộ, sổ phổ cập giáo dục tiểu học, sổ theo dõi đánh giá xếp loại học sinh, sổ liên lạc giữa gia đình xin làm bằng đại học giả phôi gốc 100 và nhà trường, danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, kế hoạch năm học của hiệu trưởng, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, sổ tài sản nhà trường và các văn bản khác có liên quan đến các tiêu chuẩn mà đoàn kiểm tra yêu cầu. Kiểm tra cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học của nhà trường.Thu thập ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường về hoạt động giáo dục của nhà trường và những vấn đề khác có liên quan nếu thấy cần thiết.Dự giờ, khảo sát chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.Ghi biên bản kiểm tra, đánh giá từng tiêu chuẩn và kết luận chung.
Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu hoặc đạt chuẩn quốc gia.Tổ chức tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, công nhận nhà trường đạt mức chất lượng tối thiểu hoặc đạt chuẩn quốc gia về làm bằng đại học có hồ sơ gốc gia re nếu xét thấy đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này. http://nhanlambangdaihoc.net/lam-bang-dai-hoc-tai-ha-noi/
Đối với trường tiểu học được công nhận đạt mức chất lượng tối thiểu hoặc đạt chuẩn quốc gia, cần tiếp tục duy trì, giữ vững, phát huy các kết quả đã đạt được và tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phấn đấu để đạt các tiêu chuẩn của trường tiểu học ở mức độ cao hơn.
Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo,Tham mưu với UBND cấp huyện trong việc lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các trường tiểu học trên địa bàn để đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia. Đôn đốc, giám sát và kiểm tra các trường tiểu học trong việc phấn đấu đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu; tham mưu với UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, đánh giá đối với những trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo.

Xem thêm: Làm bằng đại học giả thật sự có an toàn hay không .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GỌI NGAY