Làm bằng đại học giả thật sự có an toàn hay không

Làm bằng đại học giả thật sự có an toàn khi xin việc

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay nhu cầu tìm kiếm việc làm cho mình quả thực rất khó khăn đòi hỏi chúng ta phải có bằng cấp và Làm bằng đại học giá 2 triệu thật sự có an toàn hay không thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ rang thông tin và những kinh nghiệm từ bạn bè nhằm rýt ra những kinh nghiệm cho chúng ta sau nay khi cần tìm kiếm cho mình một tấm bằng đại học .

Đạt các quy định tại Điều 11 của Thông tư này, bổ sung một số yêu cầu sau Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức.

Làm bằng đại học giả thật sự có an toàn hay không
Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức, Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học và UBND cấp xã tự kiểm tra, đánh giá.

An toàn khi làm bằng đại học giả

Xét thấy đạt yêu cầu, UBND cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị phòng giáo dục và đào tạo thẩm định, đánh giá,Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và UBND cấp xã.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, phòng giáo dục và đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và UBND cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ Căn cứ kết quả kiểm tra, phòng giáo dục và đào tạo làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận đối với những trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

GỌI NGAY