Làm bằng cấp 3 bao nhiêu

Làm bằng cấp 3 bao nhiêu và những Tham mưu xây dựng kế hoạch về nguồn kinh phí đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác theo quy định.Phối hợp các phòng chức năng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạolam bag cap 3 lập kế hoạch đồng thời triển khai đến các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.
Tập hợp số liệu báo cáo công tác , giáo viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong tháng 6 hàng năm. Tham mưu phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng đối với .Chủ trì, tổ chức bồi dưỡng nội dung cho , giáo viên từng cấp học, đảm bảo nguồn tài liệu cung cấp khi tổ chức bồi dưỡng.Tổ chức cho , giáo viên cốt cán cấp tỉnh tham gia các nội dung bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tổ chức triển khai đại trà.Thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục trực thuộc triển khai lam bang cap 3 thực hiện Kế hoạch.

Làm bằng cấp 3 bao nhiêu
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác , giáo viên theo chế độ và phân cấp hiện hành; tham mưu với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với các ngành liên quan phân bổ ngân sách, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện chế độ tài chính phục vụ công tác giáo viên.Phối hợp với Phòng Giáo dục chuyên nghiệp  Giáo dục thường xuyên và các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác  giáo viên tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.Phối hợp với các phòng chuyên môn điều động giáo viên cốt cán dự tập huấn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. kiểm tra Chuẩn nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên theo quy định.
Các phòng, ban khác của Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện. Phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nộp Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày.
Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác  giáo viên của các trường trực thuộc cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ giáo viên để lam bang cap 3 cán bộ, giáo viên trung học cơ sở, tiểu học và mầm non theo hình thức tập trung nếu có.

Xem tiếp nhé: Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ .