Có nên làm bằng đại học để học liên thông

Có nên làm bằng đại học để học liên thông để Giữ mối liên hệ thường xuyên với Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực phân công, đồng thời cùng với Giám đốc xây dựng mối quan hệ tốt với các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Được Giám đốc uỷ quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân và tổ chức, tham dự làm bằng đại học và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

Có nên làm bằng đại học để học liên thông
Phối hợp thường xuyên với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lĩnh vực dạy nghề và đào tạo nguồn nhân lực, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Chi cục Dân số, Trường Chính trị tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Chấp hành Đoàn Hồ Chí Minh tỉnh, Bảo hiểm Xã hội làm bằng đại học tỉnh và một số Sở, ban, ngành khác có liên quan.Giám đốc là người lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Thông tư Liên tịch số ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ; chịu trách nhiệm trước tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở. http://nhanlambangdaihoc.net
Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc làm bằng đại học chỉ đạo, xử lý công việc theo sự phân công với tư cách thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được giao. Khi xử lý, giải quyết công việc thì từ Giám đốc đến các Phó Giám đốc phải thống nhất cao trong lời nói và hành động.
Tuân thủ và chịu trách nhiệm về kỷ luật làm bằng đại học phát ngôn. Cơ chế phối hợp giữa các Phó Giám đốc là cơ chế phối hợp, bình đẳng, đồng cấp theo các nhiệm vụ cụ thể được Giám đốc ủy quyền và phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có các nội dung cần phải bổ sung, sửa đổi thì trên cơ sở thống nhất chung của làm bằng đại học Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở và các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Chánh Văn phòng có trách nhiệm tập hợp và tham mưu Giám đốc ban hành văn bản để điều chỉnh.Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học và Kế hoạch các hoạt động làm bằng đại học trọng tâm công tác hè năm. Được sự thống nhất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự và chủ trì Hội nghị Giao ban Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Xem thêm: Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học .

GỌI NGAY