Có nên làm bằng đại học để học liên thông

Có nên làm bằng đại học để học liên thông đại học

Có nên làm bằng đại học để học liên thông để Giữ mối liên hệ thường xuyên với Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực phân công, đồng thời cùng với Giám đốc xây dựng mối quan hệ tốt với các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, đơn vị phụ trách.


Ban Chấp hành Đoàn Hồ Chí Minh tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và một số Sở, ban, ngành khác có liên quan.trách nhiệm trước tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở. Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc làm bằng đại học chỉ đạo, xử lý công việc theo sự phân công với tư cách thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được giao.

Học liên thông đại học có xin được việc làm

Trong quá trình thực hiện, nếu có các nội dung cần phải bổ sung, sửa đổi thì trên cơ sở thống nhất chung của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở và các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Chánh Văn phòng có trách nhiệm tập hợp và tham mưu Kế hoạch các hoạt động làm bằng đại học trọng tâm công tác hè năm. Được sự thống nhất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự và chủ trì Hội nghị Giao ban Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Call Now Button0969463078